Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:
www.edukacja.olsztyn.eu
na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.03.2021 08:00 26.03.2021 15:00 Rejestracja kandydatów
02.04.2021 14:00 06.04.2021 08:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
06.04.2021 08:00 09.04.2021 15:00 Potwierdzanie woli
12.04.2021 14:00 08.08.2021 15:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców

 

 

Szanowni Rodzice

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

W 2021 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:
- zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
- udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.);
2) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w 2015 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły
oraz
biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca

rozpoczną się  15 marca 2021 r.  i  będą trwać  do  26 marca 2021 r.INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

•    otworzyć stronę internetową – www.edukacja.olsztyn.eu,
•    otworzyć i wypełnić zgłoszenie / wniosek,
•    wydrukować wypełnione zgłoszenie / wniosek i go podpisać,
•    zanieść zgłoszenie / wniosek wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA:
„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej („pierwszego wyboru”).

UWAGA:
„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.
We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.


Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).
Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

logo szkoły