KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września  wg harmonogramu  
 1. Po uroczystości wychowawcy klas pod nadzorem Pani Bińczak wpisują plany lekcji, uzupełniają Dziennik. Szkolenie dla nowo zatrudnionych – 10.00-14.00 (podział na grupy, najpierw spotykają się wychowawcy, później nauczyciele) 
 1. Rada Pedagogiczna – m. in. plany pracy szkoły, zespołów zadaniowych  

– 7 września godz. 15.30 sala 312. 

 1. Spotkanie z rodzicami – 9 września godz. 17.00. 
 1. Święto szkoły - 17 września  
 1. Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14 października (czwartek) i wręczenie nagród  

Dyrektora. 

 1. Rada Pedagogiczna – m. in. przedstawienie wyników egzaminów, testu trzeciaka, wniosków do pracy;  

wyniki nauczania – 26 października godz. 15.30 sala 312. 

 1. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada  
 1. Rada szkoleniowa – …… listopada godz. 15.30 sala 312.  
 1. Zdalne spotkanie z rodzicami – 4 listopada godz. 17.00. 
 1. Rada pedagogiczna – m.in. doskonalenie zawodowe – 23 listopada godz. 15.30 sala 312/zdalnie 
 1. Wystawienie prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów z poszczególnych przedmiotów na semestr  

– 17 grudnia. 

 1. Rada szkoleniowa – …… grudnia godz. 15.30 sala 312.  
 1.       Zdalne spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych)  

– 16 grudnia godz. 17.00. 

 1. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia. 
 1. Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów – 14 stycznia (piątek). 
 1.        Rada klasyfikacyjna – 18 stycznia godz. 15.30 sala 312/zdalnie 
 1. Spotkania dotyczące IPET – 20 stycznia (czwartek, przed zebraniami). 
 1. Zdalne spotkania z rodzicami (przedstawienie ocen semestralnych) – 20 stycznia 

godz. 17.00. 

 1. Ferie zimowe: 24 stycznia – 6 lutego (warmińsko-mazurskie) 
 1.       Rada pedagogiczna podsumowująca semestr – 8 lutego godz. 15.30 sala 312/zdalnie 
 1.       Rada szkoleniowa – …… marca godz. 15.30 sala 312.  
 1. Zdalne spotkanie z rodzicami – 17 marca godz. 17.00. 
 1. Rada szkoleniowa dotycząca zaopiniowania arkusza organizacyjnego szkoły i powołania, a także przeszkolenia zespołów egzaminacyjnych – 19 kwietnia godz. 15.30 sala 312.  
 1. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia  
 1. Egzamin ósmoklasisty 
 1. język polski – 24 maja 2022 r.
  (wtorek) – godz. 9:00  
  2. matematyka – 25 maja 2022 r.  
  (środa) – godz. 9:00  
  3. język obcy nowożytny – 26 maja  
  2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

 1. Rada szkoleniowa – …… maj godz. 15.30 sala 312.   
 1. Wystawienie w dzienniku propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego (w tym  

przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena  

klasyfikacyjna zachowania) – 13 maja. 

 1.       Dni otwarte szkoły – kwiecień/maj. 
 1.       Spotkania dotyczące IPET – 19 maja (czwartek, przed zebraniami).  
 1. Zdalne spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach rocznych i przewidywanej ocenie  

zachowania) – 19 maja godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30). 

 1. Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 17 czerwca. 
 1. Rada klasyfikacyjna – 21 czerwca 14.30 sala 312.  
 1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca. 
 1. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia. 
 1. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – 29 sierpnia. 

   

 

 

 

 

logo szkoły